๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐

การบ้าน # 1

ชนิดข้อมูล


ตัวดำเนินการเลขคณิต (Arithmetic Operator)
เป็นตัวดำเนินการที่จำลองมาจากสมการทางคณิตศาสตร์ โดยในภาษาจาวาจะใช้เครื่องหมายต่างๆ แทนตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ลำดับการประมวลผล
เมื่อมีตัวดำเนินการหลายตัวอยู่ในสมการเดียวกัน เช่น int myNumber = 2 + 2 * 5 / 3;ภาษาจาวามีกฏในการเรียงลำดับ ดังนี้1. คำนวนสมการที่อยู่ภายในวงเล็บก่อนเป็นอันดับแรก โดยเริ่มจากวงเล็บในสุด2. ถ้าสมการที่เหลือไม่มีวงเล็บแล้ว จะเรียงลำดับดังนี้

2.1 คูณ, หาร และ mod จะถูกคำนวนก่อน โดยมีความสำคัญอยู่ในระดับเดียวกัน ถ้ามีหลายตัว จะเริ่มคำนวนจากซ้ายไปขวา

2.2 บวก และ ลบ จะถูกคำนวนเป็นลำดับถัดมา โดยมีความสำคัญอยู่ในระดับเดียวกัน ถ้ามีหลายตัว จะเริ่มคำนวนจากซ้ายไปขวาไม่มีความคิดเห็น: