๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐

การบ้าน # 1

ชนิดข้อมูล


ตัวดำเนินการเลขคณิต (Arithmetic Operator)
เป็นตัวดำเนินการที่จำลองมาจากสมการทางคณิตศาสตร์ โดยในภาษาจาวาจะใช้เครื่องหมายต่างๆ แทนตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ลำดับการประมวลผล
เมื่อมีตัวดำเนินการหลายตัวอยู่ในสมการเดียวกัน เช่น int myNumber = 2 + 2 * 5 / 3;ภาษาจาวามีกฏในการเรียงลำดับ ดังนี้1. คำนวนสมการที่อยู่ภายในวงเล็บก่อนเป็นอันดับแรก โดยเริ่มจากวงเล็บในสุด2. ถ้าสมการที่เหลือไม่มีวงเล็บแล้ว จะเรียงลำดับดังนี้

2.1 คูณ, หาร และ mod จะถูกคำนวนก่อน โดยมีความสำคัญอยู่ในระดับเดียวกัน ถ้ามีหลายตัว จะเริ่มคำนวนจากซ้ายไปขวา

2.2 บวก และ ลบ จะถูกคำนวนเป็นลำดับถัดมา โดยมีความสำคัญอยู่ในระดับเดียวกัน ถ้ามีหลายตัว จะเริ่มคำนวนจากซ้ายไปขวา๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๐

First meeting ha ha ha..

Say.. " Hello! " to everyone.


Wish all of you are fine and happy everyday.


This time I will leave only this entry.


See you soon .. Bye